Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

optiparts.pl to sklep internetowy dostępny na domenach   www.optiparts.pl

Sklep prowadzony jest przez NEWBLUE Łukasz Formella z siedzibą przy ul. Ostrowska 4, 89-642 w Rytlu, NIP: PL5551944656, wpisaną do CEIDIG, REGON 221809130, zwaną także w dalszej części regulaminu “sprzedawca”.

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem siedziby 89-642 Rytel, ul. Ostrowska 4, na adres poczty elektronicznej: shop@optiparts.pl lub pod numerem telefonu: + 48 604085808

Reklamacje można składać pod adresem shop@optiparts.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem optiparts.pl

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego optiparts.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN).

Firma Newblue wystawia dokumenty sprzedaży - dowody zakupu do każdej transakcji. Firma Newblue jest płatnikiem podatku VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień o statusie "w trakcie realizacji"

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozzila, Google Chrome, Opera, Safari.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji poszczególnych kroków zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomości e-mailowe.

Wszystkie towary w Sklepie Internetowym optiparts.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego optiparts.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego.

W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia oraz realizacji zamówienia.

Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienie jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

Zamówienie jest potwierdzane oczekuje drogą e-mailową i oczekuje na weryfikację przez obsługę Sklepu Internetowego  - otrzymuje status "Oczekuje" lub "Oczekuje na płatność".

Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone jest przez sklep drogą e-mailową, a zamówienie uzyskuje status " W trakcie realizacji"

Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru.

O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie optiparts.pl w stopce - kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail: shop@optiparts.pl

Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru.

Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.

Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

 

CZAS I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej GLS, DPD, Inpost przy zamówieniach krajowych oraz przy pomocy firm spedycyjnych w przypadku kadłubów łodzi.

Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres niezwłocznie, nie później niż w terminie podanym przy zakupionym produkcie.

Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w formie przelewu (przelew szybki, standardowy, płatność Przelewy24), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

 

SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

  • kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
  • dokonując przedpłaty (płatność przelewem na konto)
    konto PLN - PL 53 1140 2004 0000 3502 8325 4975
  • lub za pośrednictwem systemu Paynow

DOSTAWA TOWARU

Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę  zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy.

Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres email podany w zamówieniu.

Koszt dostawy towaru przy przesyłkach krajowych pokrywa Kupujący zgodnie z poniższym cennikiem dostaw.

Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.

Reklamowany towar, należy wraz z dowodem sprzedaży (Paragon lub Faktura VAT) zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić wszystkie produkty znajdujące się w paczce. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Newblue zostanie wymieniony na nowy. Nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy nastąpi zwrot kwoty zapłaconej za towar w terminie do 7 dni roboczych.

 

ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY)

Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" oraz odesłanie podpisanego Oświadczenia wraz z towarem na adres firmy Newblue.

Newblue, ul. Ostrowska 4, 89-642 Rytel

Przed odesłaniem towaru o realizacji zwrotu należy poinformować pracownika sklepu.

Zasady dokonywania zwrotów:

Kontakt ze sklepem: shop@optiparts.pl lub +48 604 085 808

Towar nie może nosić śladów użytkowania.

Należy posiadać dowód zakupu wystawiony przez Newblue

Towar winien posiadać oryginalne, nienaruszone opakowanie fabryczne.

Prosimy o dołączenie do przesyłki wraz ze zwracanym towarem otrzymanego dowodu zakupu.

Firma Newblue uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z Oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.

Zwracany towar prosimy odesłać na adres firmy Newblue, 89-642 Rytel, ul. Ostrowska 4 

Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nienaruszonym.

Zwrot musi zostać dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz przedmiotu zwracanego, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od

dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Kupujący wskaże w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość numer rachunku bankowego lub adres dla przekazu pocztowego Sprzedający według przedmiotowego wskazania zwróci pieniądze Kupującemu.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i jej oględzin w celu stwierdzenia nienaruszalności produktu.

Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres Newblue, 89-642 Rytel, ul. Ostrowska 4  oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.

 

WARUNKI REKLAMACJI

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru lub inny dowód zawarcia umowy kupna - sprzedaży oraz wypełnienie formularza Reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów wysłanych przez Kupującego na adres: Newblue, 89-642 Rytel, ul. Ostrowska 4 

Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Optiparts.pl objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Naprawy gwarancyjne realizowane są za pośrednictwem sklepu internetowego optiparts.pl

Z uwagi na fakt, iż sklep optiparts.pl  jest dystrybutorem firm zagranicznych, serwis gwarancyjny wykonywany jest  w autoryzowanych punktach, dlatego czas takiej usługi może wydłużyć się do 30 dni, w zależności od pracy techników we wskazanych serwisach, dostępności części potrzebnych do wymiany oraz czasu przesyłki do Polski.

Podstawę do realizacji napraw gwarancyjnych stanowi dowód zakupu wystawiony przez sklep internetowy prowadzony przez  Newblue, 89-642 Rytel, ul. Ostrowska 4 .

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania oraz wynikłych po sprzedaży ze zdarzeń losowych.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.

Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres siedziby biura handlowego sklepu.

Konsument przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm).

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia Paragonu lub Faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.

Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących jego danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamieszczone na stronach sklepu internetowego optiparts.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji lub produkcie. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym  optiparts.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01 kwietnia 2019r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.